Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

Izvori i kratice

Ğal gaju

 

Josip Horvat — Jakša Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. Građa, knj. 26, 1956, str. 445—446. /Piše:/ Šandor-Gjalski Mirko /Gaju/, 1835.

 

Ğurk

Jožef ĞURKOVEČKI. Jezičnica horvatsko-slavinska za hasen Slavincev i potreboču ostaleh stranskoga jezika narodov po Jožefu Ğurkovečki /tisk. Gjurkovečki/, plebanušu samaričkom na svetlo dana. /Hrv. i njem. tekst./ — Vu Pešti, M. Tratner, 1826, 167, str.

End

Endimion iliti Ļubav človeka. Endimion seu Amor hominis. /Sadrži i:/ Vanitas vanitatis, et omnia vanitas iliti Duhovno šalen igrokaz*, /Bez mj. i god./ /poč. 19. st.**/, /V/ + 74 str.

* Tekst je hrvatski, latinski i nešto njemački.

** Na rukopisu je olovkom upisana g. 1822. I po grafiji se može zaključiti vrijeme.

Ev

Čtejeńa i evangeliumi na vse nedeļe i svetke celoga leta za potrebuvańe slavne biškupie zagrebečke. Na svetlo van dani ... z zavjetkom občinskeh molitvih ... skupa z pridavkom juterneh, mašneh, spovedneh i ostaleh molitvah* — Zagreb, F. Suppan, 1842, /XVI/ + 417 str.

* Uspor. Šoj. krist, str. 100: »Da je to izdanje Kristijanovićevo, vidi se iz »Kuk. bibl. str. 78, 902...«

Evang

Sveti evangeliumi koteremi sveta cirkva katolička slovensko-horvacka okolu godišča po nedeļah i svetkeh žive. Z jednem kratkem katekižmušem za nevmetelne ļudi hasnovitem... — Češka Ternava, jezero sedemsto petdeset i devetom letu, /XXX/ + 362 str*.

* Originalna paginacija je na nekoliko mjesta pobrkana, pa je ispravljena tako da je u primjerku koji je poslužio kao izvor za KRj umjesto str. 63—65, sada str. 62—65; iza str. 326 sada redom slijede str. od 327—359.

Exer

Exercitium. /Bez mj. i god./ /18 st./, list 2—21 /Rkp. vl. Šime Jurića u NSB/.

Fil

FILOMELA /tisk. Philomela/ iliti slaviček vu puščine. To je to: Knige ... molitvih od dveh sveteh sestar Gertrude i Methilde. Z nemškem jezikom spravļeneh ... Sada pako na hasen i službu vsem pobožnem horvackoga i slovenskoga orsaga dušam ... iz nemškog jezika na horvacki i slovenski prenešene i oberńene. Po ... darežlivosti dveh složno združeneh i izebraneh i Bogu i ļudem prietneh hižneh tovarušev... — Zagreb, W. Heywel <1712>, XXVII + 327 str.*

* Ima mnogo tisk. pogrešaka.

Fink

Knižica od baratańa z finki. Van dana po jednom finkoļubiteļu. Zagreb, v Novoselskoj slovotiski, 1798, 36 str.

Flun

Flundra seńe zrokujuča polag Shakspeara, najglasovitejega dramatičkoga pismenika od 1564. do 1616. živučega iz anglianskoga Romeo and Juliet ... u horvatsko prenešena*, 1836. — /Bez mj./ <1836>, 5 list. /Rkp. u NSB/.

* Prema članku V. Dukat, Život i književni rad Ivana Krizmanića. Rad, 19, 1912, str. 58, prevodilac je Ivan Krizmanić.

Fricek

 /Rukopis igrokaza bez natpisa, potpisa, bez mjesta i godine. F. Fancev* dao mu je natpis »Veseli Fricek«. God. 1826. upisana je na rukopisu olovkom./ — 53 lista.** /Rukopis u NSB/. *Uspor. članak F. Fanceva: Hrvatski ilirski preporod jest naš autohton pokret. Hrv. kolo. Zagreb, MH, knj. 16, 1935, str. 41. ** List iza 28. lista opet je paginiran s 28 a, b tako da svega ima 54, a ne 53 lista.

Fuč

Štefan FUČEK. Hištorie z kratkem duhovnem razgovorom od posledńeh dugovań po Štefanu Fučku, plebanušu krapinskem, iz vnogeh pobožneh knig zebrane, skup spravļene i na duhovni napredek na svetlo dane. — Zagreb, I. Weitz, 1735, /12/ + 432 + /16/ str.

G (s. v.)

/Ļudevit Gaj/. /Riječi: 29 kajk. riječi s njem. tumačenjem i 26 njemačkih riječi s hrv., tj. kajk. tumačenjem složene su abecednim redom. Rukopis je bez potpisa, pisan Gajevom rukom i nalazi se u NSB./ — /Bez mj. i god./ /poslije 1835*/.

* Vrijeme određeno prema Gajevu pravopisu.

Gaj kos

 /Ļudevit GAJ. Kosenke ilirske /stihovi/. — Zagreb, 1835, 4 str.

Gaj osn

/Ļudevit GAJ/. Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisańa poleg mudroļubneh narodneh i prigospodarneh temelov i zrokov. Od L/judevita/ o/d/ G/aja/. — Kurzer Entwurf einer kroatisch-slavischen Orthographie nach philosophischen, nazionalen und ökonomischen Grundsätzen. Von L. v. G... — Budim, Tisk. kraļ. Vseučilišča, 1830, 26 str*.

* Opaža se jako da je to prijevod.

Gaj ožeg

Ļudevit GAJ. Slavoglasje iz Zagorja ... gospodinu ... Štefanu Ožegoviču od Barlabaševca... kakti trojjednoga kraļestva dalmatinskoga, horvatskog i slavonskog, ter visoke časti banske meštru pervobiležniku... v Zagrebu 24. rožńaka 1832. zebranomu. Vu narodni pesmici spevah Ļudevit Gaj. — Zagreb, F. Suppan, <1832>, 8 str.

Gaj pop

/Ļudevit GAJ/. Provincialske horvatske popievke i druge nieke moje niegdašńe biļežke: /1 Kinč gostomilstva naroda horvatskoga ili Napitnice vu veselih društvih. /Rkp. Gajevom rukom bez potpisa u NSB/ — /Bez mj. i god./ /prije 1835*/, /13/ list.

* Vrijeme utvrđeno prema starom pravopisu. Naslov je Gaj sigurno dodao kasnije.

Gaj posl (s. v.)

/Ļudevit GAJ/. Skup provincialskih horvatskih poslovica — starom ortografiom 1827—1828. /Rkp. Gajevom rukom bez potpisa u NSB/.

Gaj poslov (+ br. »kom.« + str.)

/Ļudevit GAJ/. Poslovice. /Nesređen rukopis u NSB, pisan Gajevom rukom bez potpisa, bez mj. i god. Ortografija je miješana. Nije paginirano, nego su obilježeni »komadi«, a svaki »komad« ima po 1 ili više stranica./

Gaj prip

/Ļudevit GAJ/. Vsakojačka pripovedańa od Krapine iz vust stareh ļudih pobrana /Rkp. u NSB. Gajevom rukom bez potpisa i bez god./ /prije 1835*/, 6 listova.

* Vrijeme određeno prema starom pravopisu.

Gaj prir

/Ļudevit GAJ/. Prirečja. /Rukopis u NSB, pisan Gajevom rukom bez potpisa, bez mj. i god./ /poslije 1835*/, /9/ str.**

* Vrijeme određeno prema Gajevu pravopisu.

** Citira se br. prirečja umjesto br. stranice.

Gaj rakovcu

Pisma pisana dru Ljudevitu Gaju i njeki njegovi sastavci. Sabrao... Velimir Deželić. — Građa, knj. 6, 1909, str. 333—334. /Piše:/ /Gaj/ Dragutinu Rakovcu, 1833.

Gaj sloga

Ļudevit GAJ. Horvatov sloga i zjedińeńe za svojega ... cesara i kraļa Frańu I proti Francuzom vu letu 1813. /Potpisano:/ L/judevit/ G/aj/. — /Bez mj. i god./ /1832*/ /4/ str.

*Prema: Lj. Gaj, Horvatov sloga..., Građa, knj. 12, 318.

Gaj vsak

/Ļudevit GAJ/. Vsakojačka iz vust puka horvatskoga. /Rkp. Gajevom rukom bez potpisa, bez mj. i god., nalazi se u NSB/ /prije 1835*/, /22/ str.

* Vrijeme određeno prema starom pravopisu.

Gaj vrazu

Pisma pisana dru Ljudevitu Gaju i njeki njegovi sastavci. Sabrao ... Velimir Deželić. — Građa, knj. 6, 1909, str. 336. /Piše:/ /Gaj/ Stanku Vrazu. 1834.

Gal

Fran GALOVIĆ. Pjesme <Uredio Julije Benešić.> — Zagreb, Binoza, 1940, knj. 2, str. 131—154 /ciklus/ »Z mojih bregov«. — <Hrv. moderni pisci, kolo IV, knj. 6.>

Gašp I

Gašp II

Gašp III

Gašp IV

Hilario GAŠPAROTI. Cvet sveteh ali živleńe i čini svetcev koteri vu našem horvatckem iliti slovenskem orsagu z vekšum pobožnostjum i z prodeštvom poštuju se. Skupa i drugeh svetcev osebujnešega i svetešega žitka nam na čudo i nasleduvańe iz vnogeh veruvańa vredneh i potverğeneh piščev zebrani. Vsakojačkem vre jezikom, kakti špańolskem, latinskem, francuskem, nemškem ... od vnogeh napervo postavleni. Vezda pak ... vsem vernem kerščanskem dušicam horvatckoga orsaga na napredek i duhovnem pastirom za polehčicu prodekuvańa na svetlo za vugodnu duhu podani i na naš slovenski jezik ... po ļublenom trudu P. Hilariona Gasparotti, Reda s. Paula ... prenešeni*. — Vu Gradcu, pri odvetku Widmanstadianskomu <i vu Beču, pri Jožefu Kurtzböcku i D. I. Kalivoda), knj. I/1752, /IX/ + 982, II/1755, str. 7—916 /defektno/, III/1760, 987 str., IV/1761, 869 str.

* Naslovi u II, III i IV knj. po sadržaju su isti, s neznatnim razlikama.

Građa 8

Hrvatski književni prilozi iz Međumurja i okolice grada Šoprona. <1. pol. 19. st.> Sastavio Ivan Milčetić. — Građa, knj. 8, 1916, str. 395—445.

Građa 12

Vesele Ilirijancev zvrhu odhotka Francuzov (1813). /Objavio F. Fancev./ — Građa, knj. 12, 1933, str. 63—64.

— (Antun MIHANOVIČ): Reč domovini od hasnovitosti pisańa vu domorodnom jeziku. — Beč, z slovami I. Šnirer. 1815. /Objavio F. Fancev./, str. 118—123.

— Pesma srdca izbudjena ilirijanskog nazveščeńa. (1822). /Objavio F. Fancev./, str. 170—172.

— /Ļudevit GAJ/.* Navučańe jezika horvatskoga (1832). /Objavio F. Fancev./, str. 316—317.

*/Iz bilješke str. 317: »Ovaj rukopisni sastavak koji se čuva u zagrebačkoj Sveučilišnoj knjižnici ... pisan je rukom Ljudevita Gaja ...«

H

Juraj HABDELIČ. Dictionar, ili Reči slovenske zvekšega vkup zebrane, v red postavļene i diačkemi zlahkotene trudom Jurja Habdeliča. — Nemški Gradec, pri odvetku Widmanstandiussa. 1670. /nepag./

Habd ad

Juraj HABDELIČ. Pervi otca našega Adama greh. I. Žalostno po ńem vse človečanske nature porušeńe. Stolmačeno in na kratkom popisano po Jurju Habdeliču, Tovaruštva Ježuševoga mašniku. Na spomenek odkud i kam smo po jednom smertnom grehu opali, na pobolšańe žitka našega po milošče i vrednosti smerti Krištuševe ku je on za nas podjel, da bi nas od smerti vekivečne oslobodil. — Nemški Gradec, pri odvetku Widmanstadiussa, 1674, /8/ + 1181 +/18/ str.

Habd zerc*

<Juraj HABDELIČ>. Zercalo Mariansko, to je to poniznost Device Marie ka je Boga rodila. Vsem, slovenskoga i horvackoga naroda kerščenikom, a onem navlastito ki su obilneje dare naturalske ali verhunaturalske od darežlive ruke Božje prijeli za nasleduvańe. /Predgovor potpisan:/ <Georgius Habdelič, Societatis Jesu>. — Grac, Fr. Vidmanstetter, 1662, /24/ + 587 str.

* Što je ispisano iz nepag. strana citirano je ovako: Habd zerc /reg/ i Habd zerc /opom/.

Halt gaju

Josip Horvat — Jakša Ravlić: Pisma Ljudevitu Gaju. — Građa, knj. 26, 1956, str. 197—198. /Piše:/ Halter Ivan /Gaju/ 1933.

Henr

/Franjo ŠTREHE*/. Henriada. Jedno vitezopevańe od Voltaira. Z francuskoga jezika sada našem materinskem v merosložneh strukah vdomačeno. — Predgovor k predležečemu horvatskomu Henriade prevodu. /Bez autora, bez mj. i god./ [Između 1825. i 1836.**] Priopćeno iz književne ostavštine ... F. Fanceva. Tomo Matić. — Građa, knj, 25, 1955, str. 172—210.

* Iz uvoda T. Matića, str. 167: »Rukopis ... je Varaždinac F. Strehe, župnik u zagrebačkoj biskupiji slobodno izradio.«

** »Tvrdnja F. Fanceva da je on /tj. prijevod/ nastao vjerojatno 1826. god. ne čini se prihvatljiva. Prijevod je svakako nastao između 1825. i 1836.« H. Mandić-Pachl: »Une traduction croate de la Henriade de Voltaire.« Studia romanica zagrabiensia, 4, 1957, str. 52.

Hip

Mislibolesnik iliti Hipokondriakuš. Jeden igrokaz vu treh pokazih. — Producta in Theatro seminaristico, anno Dei 1803. Reproducta 1808, list. 33—82. /Rukopis u NSB/.

Hištor

Začetek hištorie iliti kratki i lehkek način mlade ļude hištorie navučiti. Od jednoga mašnika iz Tovaruštva Ježuševoga z diačkem jezikom popisan, od drugoga pak na horvacki oberńen za škole toga istoga tovaruštva. — Zagreb, pri C. F. Härl, /bez god./ /1759/, 89 str.

Hiž kniž

Hižna knižnica vu koje vsakojačka vračtva tuliko duhovna, kuliko svetska domača zaderžavaju se; osebujno kak jeden hižni gospodar proti Bogu i bližńemu svojemu, proti sebe samomu, i kak tulikajše vu svojeh posluvańeh mora se ponašati. Na hvalu Božju i na hasen vseh hižneh gospodarov verno skupa spravļena. Z dopuščeńem višejšeh. — Zagreb, vu Novoselskoj slovotiski, 1797*, /1a—16a/ + 243 str.

* Institut ima fotokopiju 2. izd. Prvo izd. je iz 1793.

Hiž zak

Obznaneńe Ces. kraļ. ravnitelstva vu primorskom orsagu z kojem se prepisi zverhu hižno-zakonske pravice za deržavu karlovačku osebito očituju. — <Terst..., 1819>, 28 str.

Horv kala (god.)

Horvatski kalendar za ... leto 1826, 1828—1835, 1837, 1839.*

—Vu Varaždinu, I. Szangilla, /a od 1834/ J. Platzer.

1826 /42+defekt./ str., 1828 /48/ str., 1829 /48/ str., 1830 /48/ str., 1831 /48/ str., 1832 /48/ str., 1833 /48/ str., 1834 /48/ str., 1835 /48/ str., 1837 /50/ str., 1839 /64/ str.

* Ispisani su samo prilozi kalendarima.

Horv kalb(god.)

Horvatski kalendar* za leto: 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836.** — Zagreb, Novoselska štamp. /do 1825/, J. Rossy /1826/, F. Suppan /od 1827—/.

* Do 1811. izlazio je taj kalendar pod imenom »Novi kalendar«. ** Ispisani su samo prilozi kalendarima.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU