Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

eban

m lat. (iz grč.)ebenus; bot. eban,Diospyros ebenum; usp. ebanov, eben. B (s. v.  eban drevo).

ebanov

adj. (sg. N n. ebanovo) etim. v. eban; ebanov; u svezi ebanovo drevo bot. isto što eban. J (s. v.   hebenus).

eben

m (sg. G ebena) bot. isto što eban (i ista etim.). Strani ovoga vračtva … : teriaka 2 uncie, ebena … 2 drami. Pom 18.

ebenov

adj. (sg. N n. ebenovo) etim. v. eban; ebanov; u svezi ebenovo drevo bot. isto što eban. Ebenovo drevo ima se piliti i čez gusto sito … presejava se. Pom 19.

ebogata

(?)nejasna postanja i značenja. Ebogata erdegata, v' naše hiže na nijedna vrata. Gaj posl (s. v.   E).

eboracenski

adj. (sg. D m. eboracenskomu, A f. -u) koji se odnosi na Eboracum, danas York, grad u Engleskoj. (LTK s. v. York).Pomogel je [s. Mihaļ] … s. Vilfridu eboracenskomu vu skradńem živleńa boreńu. Gašp II, 483. Bogatu biškupiu eboracensku … prieti ne hotel. Gašp III, 117.

eğiptonski

adj. isto što egiptomski11. a. Jožef eğiptonski [ide]. Citara 251.

Efezijanci

m pl. (D Efeziancom, -em Matak II, 111, A -e) stanovnici Efeza, antičkoga grada na zapadnoj obali Male Azije, Efežani; usp. Efežijanci. S. Pavel … pišuč Efeziancem … zapoved ńim dal je. Matak II, 111. Ov list … ni samo na kakvu posebnu skupčinu, kakti na peldu na Korintiance, Efeziance. Krist ap 26.

efezinski

adj. (sg. N m. efezinski, A f. -u) koji se odnosi na Efez (v. Efezijanci), efeški; usp. efežijanski, efežinski. Iz Atene je prešel vu Efezuš gde je tri leta ostal [i] podignul efezinsku cirkvu. Krist ap 9. Efezinski zbor je pisal [list] carigradskomu duhovničtvu. Krist žit I, 18.

Efežijanci

m pl. (N Efežianci, G -ev, D -om, A -e) isto što Efezijanci. [On] bi bil svoje Efežiance nagovarjal da Boga nasleduju. Habd ad 512. Gde si vezda moj s. Pavel ap. da se i vezda ti ne pustiš čuti … kot si se negda od Efežiancev. Zagr I, 150.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU