Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

gačńak

m vrpca za vezanje gaća, svitnjak. H (s. v. ), B (s. v. ). Vsi su ga za vubitoga očituvali, tem boļe kajti su ga … klečeč našli, dapače isti gačńak na vratu ńegvem prostrano zavezan bivši. Lovr ad 31.

gad

m (sg. N gad, A -a, I -om, pl. A -e).
1. samostalno i u svezi ~ kača zmija. B (s. v.   coluber;   gad s uputom na kača, guž … slepič … gad s naznakom da je dalm. ), J (s. v.  colubrina … gad kača). Pusta zemļa … nikaj drugo ne prinaša nego strašila, kače, gade, bažilikuše. Šim prod 375. Čemerni gad mora vu bisagi biti. Gašp II, 564.
2. pej. zla, loša, opasna osoba. Med tulkim vrimenom ukrotil bih gada … neg ti neprestanom sardiš se i sada. Zrinski 6. I hitčen je pozoj on veliki, gad stari, koi se zove vrag i šatan. Gašp II, 478.
3. gađenje; usp. gaveńe. Znameńa kužne kolere jesu sledeča: gad, grusteńe, guteńe. Kolera 2, 4.

gadara
gaditanski

adj. ktetik prema. Gaditanae; stanovnice Gada, danas Cadi,fig. zabavljačice;(vjerojatno)sladostrastan. [Ńim su bile] ostrige, slaščice … i gaditanske izbornosti povoļneše. Danica (1844) 42.

gadnost

f isto što gńus. B (s. v.  s uputom na gńus, gńus s naznakom da je dalm. ).

gagańe

n gl. im. od gagati; gaganje. B (s. v.  clanga, clangor), J (s. v.   gingritus).

gagati

impf. (inf. gagati; prez. sg. 1. -am, 3. -a) glasati se kao guska, gagati; usp. gakati. H B (s. v.  clango, gingrio, gratito;  gagam), J (s. v.   gingrio).  Schnattern, gagati. Nem jez 180. Raca kveka, guska gaga, z guščiči hodi. Mikl izb 173.

gagrica

f rum. garğara (ER ); insekt koji napada zrnavlje, žižak,Calandra granaria. B (s. v.  s uputom na červ, červ s naznakom da je dalm. ).

gaj

m (sg. N gaj, GA -a, L -u, I -om, pl. N gai, A gaje, L -eh).
1. mala šuma, šumica, gaj, lug; uzgojena šuma; šuma uopće. H B (s. v.  forestum, lucus, nemus, saltus, silva, sylva … gaj za pašu;  gaj), J (s. v.  lucaria … svetečno obslužavańe Rimļanov vu gajeh na to odlučeneh, lucus, nemus), P (s. v.  arbustum … mesto mladjem sadovnim ali drugim za gaj posağeno 49, lustrum 46, silva caedua … gaj za derva … loza sečna … gaj sečni … dervosek … kolosek 51). Germja ili gai ili sinokoše ili gore … se meğ peruši verte. Perg 117. [Copernice] su se … spravlale … vu Balogovom gaju na mlaki. VZA 10, 205. Zagledam gaja kak milog raja. Kund žeļ 4. Sad se ne bumo delili, neg celi dan skup se veselili i leteli v gaje i dole. Domj kip 12.
2. u svezi ~ zastavļen šuma u kojoj je zabranjena ispaša; usp. dubrava 2. B (s. v.   nemus).

gajast

adj. koji je bogat gajevima, drvećem; usp. gaj. J (s. v.  nemorosus … pun gajev).

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU