Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

samomarše

n (sg. NA marše, G -eta, D -etu) dem. od marha.
1. marvinče, marše; govedo, goveče. H (s. v.  gulim marše), B (s. v.  catharma, clitellae … postaviti sedlenicu na marše, jumentum, partiarius … delnik polovine … tretine … koi je dal s polovine ali tretine poļe … vinograd ali ki hrani marše iz tretjega, pecus … marše … živinče … govedo … skot … živad, redhibitio), J (s. v.  agito, pecus, petimen), X (s. v.   jumentum).  Bližńega našega marše od pogibelnoga vu jamu opada branimo. Nadaž 111. Nahaja … ļudih takoveh koji su tak divji kakti nemo marše. Rob II, 75. Pijanca poslati bi k maršetu da se mertuhļivost od ńega navči. Verh 224.
2. izr. tovorno ~ tovarna životinja. B (s. v.   sarcinalis).

s1

prep. s G i I (s, sa, š, z).
I. 
A. s riječju u genitivu uz koju stoji označuje:
1. odvajanje, udaljavanje. B (s. v.  exstirpo … čisto z tela lasi izpukati, praecipito … naglavce z turna hititi). V vsakom se poslu boji da s puta pravice po zabluğeni ne opadne. Perg 5. O grešni človeče … s toga li se ada puta nečeš vrnut. Noč viğ 43. Ja pripraven k smrti mu glavu sem pružil i mislil sad hahar ńu s trupļa bu družil. Henr 195.
2. potjecanje, podrijetlo. S kupļenoga se imenia ne daju čtertine. Perg 15.
3. smjer. Al časkom ga vidim s praha se zdeči. Henr 183. S podoļa seno diši, a črešnje so lepe, črlene. Gal 140.
B. s riječju u instrumentalu uz koju stoji označuje:
1. sredstvo. B (s. v.  acanthibolus … želešce barbërsko z kojem se ribje kosti iz gërla človečjega vade, albarium … belilo z kem stene hiže bele, allegoria … govoreńe aliti preobračańe nekoje t. j. da drugo rečmi a drugo z razumeńem kaže, auctus … dar z pridavańem raste, Bacchus … vino z vodum mešati, cacatus … osran … z dreki zamazan … vmačkan … vtepen, cantheriolus … mala soha z kum se tersi … sad podpira, caelamen … zrezańe ili zrezavańe z dletom, cautela … merkańe z kojem odvračamo da nam se kaj zla ne pripeti vu napredku, charta … z oštremi listmi duguvańe kakvo primarjati, cohors … prečarov ili z prečami čete pripomočne, compesco … z darmi koga sasiti, confuto ... kotel ki puči z pokrovom potišiti, contactus … malo s soļum pošprihan, defrico … jako koga zešpotati … z rečmi zribati, delinio … z mileńem koga ali masnemi rečmi privabiti, hammatilis … kaj se z vudicum lovi … ribica z vudicum vlovļena, hamus … ribu vleči z vudicum, palpo … z darom prilizavati se, palpum … prilizati se … z masnemi rečmi zapeļati, piscis … z ostmi ribe loviti, prodenses … vuže z kojem se perva stran ladje k bregu pripińa, sarpo… obrezavam z vińakom, scarifico … zube z kostjum čistiti, scoenicula … nevoļna kurva z dišečum mastjum ka se maže, subverbustus … z ogorkom zaznamenuvan, suffrico … obervi z vračtvom poribati, suffundo … doleati z vodum, terebro 2. … nepriliku komu činiti z prošńum … zavertavati z prošńum, testum … vsaki se peni z svojum rigļum poklopļen, tundo … glušiti koga z gustem pripovedańem, ustulo … z vručem železom lasi rugati, volgiolum … batic z kem se kaj pribija ali jednači; bijem … bijem z bobekom ribe plašeč, kurvarim … z telom tergujem, potrušen … z soļum potrušen, ribarim … ribariti z vudicom … z ostmi, ribič … ribič koi z ostmi lovi, rufianstvo … z kurvarstvom teržiti, solenka … gušče sol iz solenke z perstmi jemati), J (s. v.  calco … z nogami pritiskam, cauterium … želešce s kojem se reže … pripeka ranica, decalco … z vapnom ličim, eblandior … z prilizavańem kaj dobivam, encauma … z ogńem pripekańe, falconarius … z sokoli lovec, filum … z černilom … z tintom … potez … vučiniti, intego … šetališče … zhodališče pristrohšno z drevom je pokrito bilo, interblandior … z kem ali poleg česa se prilizavam, leno … z nesramežlivemi ženami teržec, limbolarius … peremar ki pereme dela ali haļe ženske z peremi obšvava, lorarius … sluga ki je negda pri Rimļaneh sluge druge z remeńem moral pretepati, manufactus … z rukum napravļen, obtundo … koga z preveč vnogim pripovedańem zaglušiti … komu z dugemi listmi nepriliku činiti, omen … proročtvo sreče ali nesreče z človečanskim jezikom vučińeno, palmo … z dlanum pritiskam, patagium …vse z kem se oprava kinči, pilatus … z kopjem ali z rimļanskum dardum oboružen, pluteus … stanovito taborsko orudeļe z kožami oblečeno koje negda vojniki pred sobum na trih kolah sim tam rivali i tak zasterti nepriatelske grade jemali jesu, privilegiarius … z osebujnemi miloščami i z slobodčinum daruvan, purpurisso … rumenim … z rumenilom pišem … mažem … farbam, ringor … z zubmi škripļem, salarius … z soļum … ali z slanemi dugovańi teržec, salsamentarius … z slanemi ribami ali z drugemi nasolenemi dugovańi teržec, sarculo … z grabļami ali z plevačum snažim … čistim, ustulatio … z ogńenem železom pricvirańe, ustulo … z ogńenem železom pricviram). Zveličitel naš dobri v pustine okol pet jezer … s petimi ječmenimi kruhi … muži je nasitil. Vram post A, 73. Mojžeš sveti … s krvjum živine poklane poškropil je oltar. Bel prop 49. O dušo Bogu zaručena … z kervjum Krištuševum odkuplena … ostavi telo červojedno. Švag I, VII. Mora se … goveda glavu s platnenem cańkom ovinuti i ov vsezmir s merzlum vodum močiti. Živinvrač 127. Vele dok je mesec krvav i crlen, da smrt se sprehađa s kosom. Gal 137.
2. društvo. H (s. v.  lotria z redovnem človekom ali ženum, lotria z rodom, praznik z duhovnu peršonu, praznik z nevraženum divojkum, praznik z rodicum, praznost z mladencem), B (s. v.  admisceo … mešam jedno duguvańe z drugem, admistio … mešańe jednoga z drugem, adultera … kurva ka poleg svoga muža z drugem žive, apploro … z drugem se plačem, circumcludo … z tolnači … z naputčeńem nečiem pritrucanomu … biti, con et cum … jedno zlamenuje s ali z sam, concerno … skup z drugem sejem … presejam, reliquus … kuliko se ostaleh dostoja … z ostalemi, sal … vnogo vaganov soli človek mora z drugem zbuzati prede neg ga more spoznati; lotria … lotria z rodom … lotria z redovnem človekom ali ženum, praznik … praznik z tujum ženum … praznik z nevraženum devicum … z duhovnum peršonum … z živinum, praznost … praznost z tujum ženum … praznost z devicum … z rodicum … z duhovnum peršonum … z mladencem … z nemum stvarjum, praznujem … z luckum ženum … z devicum … z rodicum, riba morska ka nigdar z drugemi ne pajdaši), J (s. v.  adulterium … lotria z luckum ženum ali z luckem mužem, aemulatio … z drugem jednačeńe), P (s. v.  bestiarius … boritel z nemilim zverjem kakovo jesu oroslajni … medvedi 317). Ja sem on tovaruš … ka sem verno s tobom na veseļe i boj skočila. Noč viğ 44. Vučeniki apoštolski … vnogoverstnemi načini jesu se pajdašili … rada vu Betlehemu z pastiri priprostemi … sada … z človekom gubum vudrenem. Švag I, I. Cucek … s človekom vu društvu živuči … za hranu samo meso … dobivati ne sme. Živinvrač 194. I gdo bi zapamtil njeje ime … da se ni njeja zibača zibala skupa s mojem srcem. Kov tisk 24. Si su od mene šteli da ve sa sakim se od njih spominam. Pav pop 36.
3. svojstvo, tzv. kvalitativni instrumental. H (s. v.  kožica s koterum se dete obvito rodi, kramp s tremi zubmi, kruh s cukorom, kruh s kvasom, kruh s posej, kupa visoka s praruči, lonec s tremi nogami, riba z luščinami), B (s. v.  ala … vu S. pismu … postavļa priliku od orla velikoga z velikemi perutmi, carniolus 2. … sočivo z mesom kuhano, custos … mlade rozgve na tersju ali rezniki z dvemi ali tremi pupki, polypus … hobotnica morska riba z vnogemi repi, rubellio … morska riba čerļena z velikum glavum, scolopax 2. … riba z dugem kļunom, vidulum … torbica z zaklopom; riba potočna … z luskami, rink 2. … derkańe vu rink ili persten z kopjem), J (s. v.  acus … morska riba z dugem kļunom, labrax … riba z velikemi vusti, lacesso … koga z bojem na boj zezvati, ominose … z preznamenum nesreče), P (s. v.  amphora romana … verč veliki rimski z dvemi priruči 690, hippomanes … kožica ali boļe kusek mesa z kojim se na čelu priraštenim žrebe poleže 438, jaspis grammatias … jašpiš z belum redkum 781, medimnus … mera imajuča četiri vedra rimska ali dva velika z preruči verča ili … šestakov 691, tunica lati clavi … haļa večnikov rimskih škarlatna z gumbi velikemi … prilika ove haļe more biti odeča starih naših negdašnih poglavitih Horvatov koi su nosili dolame i mentene verlo duge i z dugemi velikemi gumbi i z galoni tkanemi 166). V vsakom suğeni ima biti milošča s pravicum skupa složena. Perg 5. Vidiš li [telo] nestalnost sad ovoga sveta … bogace s penezi svet domala pita. Noč viğ 47. Jarki pregluboki, šume z terńem guste mene ne preplaše. Mal neb 7. Zato pustili su vas ovak odrasti s praznum glavum. Brez mat 34.
4. način vršenja radnje. B (s. v.  affecto … z prevelikem poželeńem i trudom iščem duguvańe ko mi serce lomi, amicus … daje se napre navada oneh ki kot lastovice z vremenom doletavaju i odletavaju, amphithetum … nekoi preručni koršol ali kupa koja z obeju stran more stati … kajti ž ńum piju gda jako hote piti, casualiter … z pripečeńem … z srečum, cum … z veseļem živeti, dysenteria … gda zdola od človeka smrad i kerv ide z boļum, eblandior … z mileńem … z prilizavańem dobivam … nekaj, eblanditus … z mileńem … z prilizavańem dobļen, eventus … z kvarom človek postaje spameten, inspiro … pisati ali govoriti z odihavańem, noctuabundus … z nočjum ili po noči došel je k mene listonos z listom, praedabundus … z silum jemļuči … z razbijańem živuči, praedicatio … z velikum hvalum nekaj znašati, studium … ufam se da z marļivostjum … to dostignem, voluntas … z dobrum voļum nekaj včiniti; dletce … samo barberskomu železcu potrebno je reči z pridańem, draguvańe … pipańe … z prilizavańem, preleańe 2. … drago nas je z velikem kervnem prelejańem stalo ovo obladańe), J (s. v.  abjuro … z prisegum tajim … dug z prisegum zatajiti, admurmuro … z pohvaleńem večnikov, irrogo … z smertjum koga kaštigati, pelliceo … z prilizavańem van vabim ali izprosivam, supplicatio … z poklekańem prošńa). I jeden drugomu [morala bi] s ļubavi služiti. Vram post A, 61. Z velikum skerbjum spravļa, z vekšu, čuva kajti se sam svojega najesti ne sme. Habd ad 499. Na moškovski grad Kimburg [vudril je Turčin] od kojega z kvarom je pretiran. Mal isp I, 6. Pokle ste postali krznar i s vsakojačkemi načini spravili lep imetek. Brez mat 11.
5. indirektni objekt. B (s. v.  administratorius … koji kaj ravna ali š čim lada, affingo … pridajem i z onem ga potvarjam, calix … opominamo se da nikaj ne tak stanovitoga se ufati nit tak nablizom kaj nastoi da se z kakvem pripečeńem vu času malom ne bi moglo prehititi ali zvernuti, complano 2. … raztepsti i z zemļum jednaku včiniti hižu, solanus … veter koi od izhoda sunčenoga puše gda je dan jednak z nočjum, suppedito … na pomoč biti z troški), J (s. v.  leguminarius … ki z sočivom terži, proportio … jednoga z drugem priličeńe ali prispodabļańe). [Plemenitaši] broje … vicebane, bane, palatinuše … i s tem se diče i svoju plemenitost nad drugemi zdižu. Habd ad 29. Nečeš li i ti reči da mu hočeš … verno i pravo za tuliko dobro s tobum čineńe služiti? Bel prop 51. [Žene] su s lice od ńe oberńene bile. Starine 25, 83. Pak nisi s tem zadovoļen. Brez diog 91.
6. u svezama ~ pomočju v. pomoč.
7. izr. genuti se (s čime) v. genuti.
II. u priložnoj se službi javlja u svezi ~ tem (uz pridjev u komparativu) utoliko. K opisu žitka sveteh mučenikov pridajem kńigu Prirečjah … kaj, sudim, čtavcom … s tem povoļneše bude. Krist žit I, 5. Matijaš: Vse pomalo; kuliko je moguče. Smolko: S tem boļe. Brez mat 7.
III. u svezama ~ čim … ~ tem, ~ tem … ~ kem, ~ tem … ~ kem ima funkciju komparativnog veznika. B (s. v.  abigena 2. … s čim dugši s tem dragši). S tem vekša [je krepost], s kem se otprteje … poveda. Brez mat 8. Ar s kem boļe mi našega želuca prokšimo, s tem boļe ńega slabemo. Brez mat 18. S čem koj cucek … je ļubleneši … s tim boļe raste … broj oveh živin. Nar besn 8.

s2

v. iz1.

s3

pron. v. saj1.

sabla

f (sg. N sabla, G -e, A -u, I -um, -om, pl. N -e, G -ih, I -ami).
1. isto što sabļa 1. Ne zel orožje, meča, sablu kum bi posekel … ranil i vudril. Vram post A, 169. Onde kral Libije za herbtom z rukami svezanimi, budem ja špot med sablami. Jurj 84. Sablu i palicu nositi smeju. Cepel 136. Se nas škopi z sablom, lanci, Lutorani, Austrijanci, Habšburgi i Anžuvini. Krl 137.
2. u svezi ~ kurdistańka sablja iz Kurdistana. Blisičeju… kurdistanjke sable kaj preseku đulu kakti tikvu trulu. Krl 54.
3. izr. biti obrnen pod meč ali sablu tursko biti savladan oružanom silom i prisilno poturčen. Velika vnožina kerščenikov be od Turkov jeta … i vnogi posečeni i pod meč ali sablu tursko oberneni behu. Vram kron 45.

sablazen

f iskušenje; nakaza, rugoba. Sablazen i larfa v čislu očenaša, na merličkoj plahti kak rana grabancijaša otparla mi se v oku gliblina mračna naša. Krl 113.

sablica

f (sg. N sablica, A -u) dem. od sabla; isto što sabļica. B (s. v.  eusiculus … mali meč … meček … sablica). Gospa Serpinka, moj naštikani svetečki lajbec i moju srebernu sablicu. Lovr rodb 100. Tam na straži bu ti stati da bi vnutri mogli spati: Spi moj sinek, hranica, polu ni tre sablica. Pav pop 46.

sabļa

f (sg. N sabļa, G -e, A -u, L -i, I -um, -u, pl. NA -e, G -ih, -i, -ah, I -ami).
1. hladno oružje za sječenje zakrivljena sječiva s jednom oštricom koje se opasuje i nosi u koricama; usp. sabla 1. H (s. v.  balanga sabļe, hangar … kratka sabļa, korda sabļa, pripasati sabļu, sabļa), B (s. v.  carpa … tanec z sabļami ali z palaši, cinctus … sabļum prepasan, harpa 2. … sabļa, machaera … sabļa … velika sabļa, machaeropolium … štacun gde se sabļe … hanğari …meči prodaju … sabļarnica, obtrunco … sabļum glavu odseči, parazonium … sabļa … kordec poleg bedre na žnore viseča, reminiculum … pojasec sabļe, sica … kordec … kratki meč … sabļa; deržalo 2. … dëržalo meča … paloša … sabļe, korda oružje kot sabļa … paloš, korice slatke 2. … korice sabļe … nožnice, padam … pasti od sabļe, sabļa … sabļa duga … sabļa na kraju lestor kriva), J (s. v.  acies … oštro ali rezalo na železu obdelanomu vu nožu … sabļi, balteolus 2. … pasec od sable ali oružja, carpaea … sabļami plesańe … tanec, framea … sabļa … sulica … darda, harpe … sabļa, machaeropolium … sabļarnica … vu kojoj se sabļe … meči … delaju i prodaju), P (s. v.  strophus … pleten pojas kojim se meč … sabļa ali drugo takovo oružje pripasuje 359). Pošli su … bana sluge ter su našli mojega valpota iduči od cirkve z golmi sabļami tirajuči. Listine (Nedelišče)109. Ti se … u desnice sabļa leska. Magd 77. Ovde bili su štuki … pištole, sabļe, meči. Rob II, 174. Vsi z … sabļami i sekirami oboruženi … dotekli su. Lovr ker 32. Denes je tak kak i lani: pišu se čarni dani … sablje britke, oštre, tanke. Krl 54.
2. izr. obračati (koga) pod sabļu vojno pobjeđivati. Vlahi vu primorju horvatskom … suprot Turkom oružje zdignuli [su] … Turke pod sabļe obračajuči koje su na nekulikeh mesteh viteški razbili. Vitez raf 208; vrči (koga) pod sabļu vojno pobijediti, porobiti. Turci oteli su Poļakom Kočin. Vzeli su silnum rukum i Hujman gde vse pod sabļu i ogeń vergli jesu. Vitez raf 199.

sabļar

m (sg. N sabļar, pl. N -i) obrtnik koji se bavi izradbom sablji. B (s. v.  machaeropaeus … sabļar;  sabļar), J (s. v.  machaeropaeus … sabļar … nožar … mečov delavec). [On] gustokrat je pohağal kerščenike, najmre pak dva dobra človeka ki su bili sabļari. Mul pos 369. Schwertfeger, sabļar. Mat gram 283.

sabļareńe

n (sg. L sabļareńu) gl. im. od nepotvrđenoga sabļariti; isto što fektańe. Navlastito hvaliti jesu počeli ńegvu prikladnost vu sabļareńu (fektańu). Danica (1840) 96.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU