Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

f

prep. fonetski lik prijedloga v (v.). dobiven jednačenjem po zvučnosti; usp. h. Faleno bi bilo pisati f cirkvi, f školi. Pravop (1779) 28.

f-

v. v- (pod natuknicom sa f- donose se primjeri u kojih se u pismu odražava jednačenje po zvučnosti u početnim suglasničkim skupinama, a ostali se primjeri donose pod natuknicom sa v- ).

fabrika

f (sg. N fabrika, G -e, A -u, pl. NA -e, G fabrik, L -ah) lat. fabrica.
1. tvornica. No, ovomu je vre poznati da je iz one fabrike. Brez diog 133. Sultan … je pohodil obučnu fabriku. Nov horv 336. Ti k narodom it moreš novim tim i med fabrike od Amerike. Domj prov 10.
2. gradnja; javni radovi. I na Vuzmeni pondelek morali su zidari delati vu drugeh občinskeh fabrikah. Vitez raf 48.

fabrikant

m (sg. N fabrikant, pl. N -i, D -om) etim. v. fabrika; fabrikant, tvorničar.
1. vlasnik tvornice. Tergovci i fabrikanti dužni budu … sudu glas dati. Odsel 6. Vsemkulikem anda vezda imenuvanem … fabrikantom zapoveda se. Dače 2.
2. tvornički radnik. Poļodelec i fabrikant, če nesu hoteli gospodujuču opačinu podpirati, bivali su aldovom nesreče. Nov horv 24.

fabula

f (sg. N fabula, A -u, pl. NA -e, G fabul, -a Jurj 35, L -ah) lat. fabula; fabula.
1. 
a. pripovijest, pripovijetka. B (s. v.  apologatio … pripovedańe zmišleneh pripovestih ili fabul), J (s. v.   fabula).  Poete su negda zmislili pripovest jednu iliti fabulu od strašne neke kače. Habd zerc 32. Ovo je jedno zmišļeno pripečeńe, jedna fabula, jedna pripovest. Zagr III, 144.
b. basna. B (s. v.   apologus),  J (s. v.   fabula).  Anaksimander, filožofuš mudri, i Ežopuš, ki je pisal fabule ali pripovesti. Vram kron 12. Od [Lisice] v fabulah čtemo da gda bi je se rep bil k ledu primerznul, ne se … leda mogla osloboditi. Habd zerc 234. Bog … da tek po zadoblenum cilu gonitelom našem dužnu zahvalnost po naputu Lesinga vu svojih basnah iliti fabulah govorečega. Maj gaju 300.
2. fig. izmišljotina, laž. Kerščeniki … hote zapreti vuna svoja istine i hote je odpreti na poslušańe fabul i pripovestih. Zagr III, 385.

fabulica

f (sg. N fabulica, A -u, I -um, pl. NA -e) dem. od fabula; basna, basnica. Nazlob i meštriju neka od vuka i janca fabulica znamenuje. Habd ad 787. Rajši … poslušamo vsakojačke fabulice i babje pripovesti nego svete i pobožne knižice. Gašp III, 949.

fabuluvati

impf. (pridj. akt. pl. m. fabuluvali) etim. v. fabula; pričati, pripovijedati. Po smerti z nas budu fabuluvali. Magd 21.

facan

m (sg. N facan, G -a) lat. phasianus; zool. fazan,Phasianus colchicus; usp. fazan, fazijan, fazjan, fažan, fažijan, fažjan, pacijan. B (s. v.  gallus, phasianus, urogallus;  facan), P (s. v.  phasianus 478). Der Fasan, facan. Vitk 175.

facanar

m etim. v. facan; fazanar, uzgajivač fazana, gnjetela, gnjetelar. B (s. v.   phasianarius).

facanica

f etim. v. facan; ženka fazana, fazanka. B (s. v.   phasianus).

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU