Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

kvinteta

f (sg. G kvintete) isto što kvinta. Item jedna menša kupica pozlačena s pokrovom vaga lotov 13 i tri kvintete. Ost 4.

kvintica

f (sg. N kvintica, G -e, A -u, pl. G kvintic, A -e, I -ami) dem. od kvinta.
1. isto što kvinta. B (s. v.  scrupulus, dram), P (s. v.  drachma 671). Ako … znati hočeš jednoga lota 20/25 kuliko čini kvintic pokehdob da vsaki lot ima 4 kvintice povekšaj brojitela … z 4 kvinticami. Šil 46. Anda se [gamilice] precede i vu ovu vodu prida jedna kvintica beloga galica. Živinvrač 15.
2. fig. mala, najmanja količina čega. Več vaļa jedna kvintica dobre pelde nego sto funtov prazneh rečih. Šil V.
3. izr. ziti na kvintice otkriti se do kraja, do najmanje količine. To je lepa sentencija, kak je to vse na kvintice zišlo, to je viteški. Tamburl 82.

kvintl

m (sg. A kvintl, pl. A -e) isto što kvinta (i ista etim.). Lot [ima] 4 kvintle. Brojozn 24. Kuhaj koreńe tarkuna … za 1 kvintl vu dobrom belom octu. Mikl izb 131.

Kvirinov

adj. (sg. A f. Kvirinovu) koji se odnosi na ime Kvirin, Kvirinov. Angel je … [Aleksandra] prepeļal čes stražu vu Kvirinovu hižu. Krist žit I, 34.

kvirinov1

adj. (sg. N n. kvirinovo) koji se odnosi na kvirin (njem. Quirinkraut ); bot. bjelokopitnjak, lapuh, podbijel,Tussilago farfara; u svezi kvirinovo oļe lapuhovo ljekovito ulje. Kvirinovo oļe je takajše jako dobro za čujeńe objačit. Hiž kniž 203.

Kviriteši

m pl. hrvatski izgovor latinskog imena Quirites, ime Sabinjana, a poslije počasni naslov Rimljana. Sedi [sudec] … pišuči … Quirites … homo gledat kak se horvacki zgovarja … Aha, Quirites po horvacki: Kviriteši. Cepel 157.

kviterati

pf. i. impf. (inf. kviterati; pridj. akt. sg. n. kviteralo) fr. quitter.
1. osloboditi (se) duga; razdužiti (se); potvrditi primitak novca ili plaćeni dug. Moram li kviterati? Nov horv 304 b.
2. fig. uništiti. Ako se ne bojiš da tebe tvoje dušno spoznańe ne bude pod galgami kviteralo. Nov horv 304 b.

kvitirańe

n (sg. L kvitirańu) etim. v. kviterati; gl. im. od nepotvrđenoga kvitirati; napuštanje službe, odlazak iz službe (oficira).Knez Ivan Lobkovitz, kapitan husarskoga reg. … dobil je pri svojem kvitiranju karakter majorski. Nov horv 304 b.

kvocańe

n gl. im. od kvocati; kvocanje; usp. krakoreńe. B (s. v.   kokodakańe  s naznakom da je dalm. ).

kvočka

f (sg. N kvočka, G -e, D -i, A -u).
1. kokoš koja leži na jajima ili vodi mlade, kvočka. H (s. v. ), B (s. v.  educatrix, gallina, glocio, nutrix, ovum;  kvočka), J (s. v.   gallina),  P (s. v.  gallina glociens 476). Kak goder pipliči beže pod kreļuti kvočke kada vide jastreba … tak mi bežimo pod zmožne kreļuti tvoje. JBVP 94. Piščenci ako daleko jesu od kvočke vu pogibeli jesu od jastreba. Švag kvadr 20. Ne terži li nektera filarka spod kvočke vzeta jajca? Lovr derž 47.
2. ono što je poput kvočke, što izgleda kao kvočka. Prikazali i alduvali [oni ńemu] jesu … jednu kvočku z … pipliči iz čistoga zlata. Gašp 14, 428.
3. astrol. sazviježde Vlašići, Plejade. Kvočka, die Gluckhenne. Krist anh 20.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU