Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika

kadaver

m lat. cadaver; lešina. Smerdlivi kadaver kaj se v vonjhe pajca krepanega zajca. Krl 114.

kade

adv. gdje.
I. u službi priložne oznake.
1. isto što gde I. 1. a. B (s. v. ), J (s. v.   ubi).  Kade čemo tuliko kruha vzeti? Kal 4. Kade li po smerti ja prebival budem? Citara 326. Kade? wo? Krist gram 128.
2. isto što gde I. 2. J (s. v.   sicubi),  P (s. v.  diribitorium … prostrano mesto kade se razbrajaju i naplačaju vojaki 34). Da se … hiža načini na običinsko meste kade oni hote. Perg 46. Kada se gdo vu kakove god grešne prilike nahağa … naj se brani … da ga peklenski strašci kade ne zapopadu. Zagr IV, 63. Morti je se [ovca] kade v trave potaila. Mal neb 11.
II. u službi veznika.
1. isto što gde II. 1. a. B (s. v.  abases, ala … za veliku vojsku i neizmernu jemļe se vu S. pismu Ezech c. 17 kade postavļa priliku od orla velikoga, calvaria … mesto kade se osuğenem glave seku), P (s. v.  forum carnarium 57). Hodil je … do gorice Božje Horeba, kade dostojan … beše Boga videti. Bel prop 61. Na vseh vodah najdeš mosta kade lehko prejti moreš. Popevke 200. Da bi se … herceg vu zamazanu … opravu oblekel, pak bi moral … vu vuze zapert prebivati, kade bi strahovita … strašila … videl, kak bi mu pri serdcu bilo? Verh 112.
2. poredbeni: kamo li. Ako pravičen komaj se zveliči … kade nepobožen i grešnik videli se budeju? Verh 17.
3. u svezi ~ goder bilo gdje, gdje god. Kade goder vide krv Gospodinovu, onde zaistinu beže vragi. Bel prop 59.

kadegodnost

f svojstvo materijalnog da negdje bude, da se negdje nalazi, mjesnost; usp. negdešnost. B (s. v.  ubietas … negdešnost … kadegodnost).

kadelnica

f posuda za kađenje tamjanom pri crkvenim obredima, kadionica. Same kadelnice … Bog je zapovedal na oltar pribiti. Mul pos 1216.

kadencija

f (pl. G kadencija) lat. cadentia; slaganje, podudaranje; srok, rima. U vsakoj [bi] linije ovih veršov listor po dvanajst silab moralo biti … a nigdi se ih več, nigdi mańe nahodi … nigdi zaradi šenžuša, a nigdi zaradi cadentia. Magd 9.

kadeńe

n gl. im. od kaditi; kađenje; usp. kağeńe, kajeńe. H (s. v. ), B (s. v.  respiramen, suffimen;  kadeńe), J (s. v.  fumigatio, suffitio, thymiama). Šalomon [bogom] aldove i kadeńe temjana … bil bi činil. Matak I, 30. Vezda je [zimsko vreme] prikladno vreme za borovicu brati, za paleńe rakije, za kadeńe i lizańe ovcam. Danica (1847) 157.

kader1

adj. (sg. N m. kader, pl. N m. -dri) tur. (iz arap.)kadir; koji je sposoban, koji može nešto učiniti. Kader, adj. fähig, vermögend. Krist anh 19. Bude [Bonifaciuš] kader podnesti mukoterpnu smert. Krist žit I, 61.

kader2

m (sg. L kadru) fr. cadre; obvezna vojnička služba; služenje vojnog roka, kadar. V kadru nove biraju, matere cviliju. Kir pop 34.

kadeti se

impf. refl. (inf. kadeti se; aor. pl. 3. kadeše se; pridj. akt. sg. N n. kadelo se, f. -a se, pl. f. -e se; oblici koji mogu biti i prema kaditi donose se tamo).
1. isto što kaditi II. 1. Černi … dim se kadeše. Jurj 3. Naj postave [to] na ogeń da mu se bude kadelo pod nos. Lal vod 51. Spazi … veliki dim iz obloka svojega suseda se kadeti. Nov horv 302.
2. isto što kaditi. Seno … ako ni dobro suho … počne se kadeti. Rob 227. fig. Jošče se je kerv nekriva kadela, potlamkam bi dva zasopleni mladenci … svedočiti bili stupili. Lovr ad 34.

kadgod

adv. nekad, ponekad; usp. gdagda, kadgodare. Videči ti da ja po mojoj priproščini i nemarlivosti kadgod odstupim od sveteh zakonov … nemoj me zato ti … ostaviti. Zrin tov 195. Kajgod, kadog bilo, opet je tak bilo, kak je bilo. Krl 61.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
HAZU